biuro@pmpolska.com.pl
dietetyk@pmpolska.com.pl

52 307 87 87

Kariera

Jesteśmy wdzięczni naszym Klientom, ponieważ często rekomendują nas swoim znajomym. W podziękowaniu za ich polecenia, wprowadziliśmy Program Parnerski, który umożliwia pozyskanie konkretnych korzyści.
Regulamin Programu Partnerskiego

 

 

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każda osoba fizyczna lub prawna , będąca Klientem tzn. posiadająca obowiązującą umowę o ochronę zdrowia pakietem medycznym z Partner Medyczny Polska sp. z o.o. ( Partner )

2. Uczestnik programu ma prawo do rekomendowania usług Partnera , wykonywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Uczestnik ma prawo, poprzez polecenia i rekomendacje, pozyskiwania dla Partnera nowych Klientów , którzy mogą również stać się Uczestnikami Programu Partnerskiego, przy czym Uczestnik nie jest pracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem Partnera.

4. Uczestnik powinien dołożyć najwyższej staranności w celu rzetelnego, zgodnego z prawdą rekomendowania ofert Partnera.

5. W przypadku pozyskania przez Uczestnika dwóch nowych Klientów w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem pkt 1, Uczestnik uzyskuje zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty miesięcznej za jeden miesiąc.

6 Uczestnik ma prawo pozyskiwania nieograniczonej liczby nowych Klientów, przy czym uzyskuje zwolnienie z obowiązku opłaty miesięcznej, zgodnie z regułą określoną w pkt 5.
W przypadku, gdy pozyskana liczba Klientów, zwalnia Uczestnika z opłat na okres dłuższy, niż okres obowiązywania jego umowy o ochronę zdrowia, Umowa ulega przedłużeniu o ilość miesięcy równą liczbie całkowitej, wynikającej z podzielenia ilości pozyskanych Klientów przez 2.

7. Klientem pozyskanym przez Uczestnika do programu nie mogą być osoby, które były kiedykolwiek klientami Partnera lub posiadają zaległości w opłatach na rzecz Partnera z tytułu świadczonych usług.

8. Uczestnik nie może pozyskiwać Klientów Partnera posiadających obowiązującą umowę o ochronę zdrowia pakietem medycznym. 

9. Uczestnik nie może pozyskiwać osób dopisanych do Pakietu Rodzinnego Uczestnika.

10. Uczestnik może o każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim i uzyskać pełnomocnictwo, na podstawie którego będzie pozyskiwał Klientów Partnera za wynagrodzeniem określonym odrębną umową cywilno-prawną.

11. Regulamin jest opublikowany na stronie www.pmpolska.com.pl i wszelkie ewentualne zmiany będą obowiązywały z chwilą umieszczenia ich na stronie www.

 
 

Skontaktuj się z Nami!

Kontakt